תקנון שימוש

מלגות רמת הנגב

חברי ועדת המלגות:

 1. יו״ר הועדה – ד"ר ספי מלכיאור , מנהלת אגף קהילה וחינוך.
 2. איילה פז- נציגת ציבור- תושבת קדש ברנע.
 3. סיימון ברק- נציג ציבור- תושב מדרשת בן גוריון.
 4. הדס אלגד – נציגת ציבור – תושבת כפר רתמים.
 5. ארז לוזון- נציג ציבור- תושב מרחבעם.

 

תקנון הקרן

1. רקע כללי

א. קרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס ומשפחת דיוויס למלגות ברמת הנגב בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב ומפעל הפיס מחלקים מידי שנה מלגות ע"ש משפחת דיוויס וקרן לאס וגאס, לסטודנטים בני המועצה האזורית רמת הנגב אשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או לימודי תעודה כמפורט להלן.

"בני המועצה האזורית רמת הנגב" – מי שמתגורר ברציפות בתחום המועצה האזורית רמת – הנגב במשך פרק זמן של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה, ו/או נמצא בתהליך קליטה לאחד מיישובי הקבע במועצה (לאחר ועדת קבלה). או שהתגורר בעבר בתחום המועצה האזורית רמת הנגב לתקופה של לפחות שנתיים, וחלפו לכל היותר חמש שנים מאז עזב את תחום המועצה האזורית רמת הנגב, ובלבד שלפחות אחד מהוריו מתגורר ברציפות בתחום המועצה האזורית רמת-הנגב במשך פרק זמן של לפחות שנתיים קודם למועד הפנייה לקבלת מלגה.

ב. פתיחתה של קרן המלגות לתושבי המועצה האזורית רמת הנגב הנה לרווחת תושבי רמת הנגב ומטרתה עידוד השכלה, עידוד קליטת תושבים חדשים לרמת הנגב, ועידוד מעורבות חברתית.

ג. קרן המלגות, פרי יוזמתה הברוכה של קהילת לאס וגאס ומשפחת דיוויס תעמיד סכום כספי למימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או לימודי תעודה לתושבי המועצה האזורית רמת הנגב כפי שיפורט להלן;

ד. הקרן תחלק מלגות לזכאים אחת לשנה.

ה. הקרן תפרסם קול קורא המזמין להגיש בקשות למלגה באמצעות: עלון המועצה, אתר האינטרנט המועצתי, הרשתות החברתיות, לוחות המודעות ביישובים, ומידעונים יישובים.

ו. הקרן מיועדת לנשים וגברים. הכתיבה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד.

 

2. הקריטריונים לקבלת מלגה:

על מנת להיות זכאי למלגה חייב הפונה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

א. על הפונה להגיש בקשה למלגה במועד שיפורסם על ידי הקרן (או באישור ועדת החריגים), לפרט מלוא הפרטים הנדרשים ולצרף המסמכים הנדרשים.

ב. הפונה הינו אזרח ישראלי.

ג.  הפונה הינו "בן/בת המועצה האזורית רמת הנגב" כהגדרתו בסעיף 1(א).

ד.  הפונה הינו סטודנט הלומד לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד להשכלה גבוהה, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או בתוכנית אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה או סטודנט הלומד בתוכנית לימודים ו/או הכשרה מקצועית של שנה לפחות המקבילה לשנת לימוד אקדמאית והמזכה בתעודת הסמכה. תינתן עדיפות ללומדים מקצועות הוראה, לימודי תעודה במקצועות טכנולוגיים, מקצועות הרפואה והוראת הגיל הרך.

 

ה. על הסטודנט לבחור אחד מהמסלולים בלבד –

1. מלגת תושבות (מלגה ע"ס 2,000 ₪)

2. מלגת מעורבות חברתית (מלגה ע"ס 10,000 ₪, בשיתוף מפעל הפיס)

3. מלגת מעורבות חברתית מצומצמת (מלגה ע"ס 5,000 ₪ ללא הפיס, ללומדים במוסד אקדמי שאינו מוכר המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "מל"ג")  המכון להכשרה טכנולוגית (להלן: "מה"ט")

 

ו. להלן פירוט המסלולים:

מסלול I – מלגת תושבות:

מלגת תושבות תתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים במבקש:

 1. המבקש הינו תושב המועצה בן 35 שנה ומעלה  ו/או בעל משפחה.
 2. המבקש הינו "בן/בת המועצה האזורית רמת הנגב" כהגדרתו בסעיף 1 (א)
 3. המבקש מתחייב בפני הקרן על מגורים של שנתיים לפחות בתחום המועצה האזורית רמת הנגב בטווח של 5 שנים החל מסיום לימודיו.
 4. המבקש לומד במוסד אקדמי/ציבורי מוכר.
 5. שכר הלימוד השנתי הינו לכל הפחות בגובה 2,000 ₪
 6. הפונה לומד לימודים המזכים בסיומם בתעודת השכלה אקדמית או תעודת הסמכה מקצועית.
 7. היקף שעות הלימוד הינו לכל הפחות 200 שעות שנתיות.

יודגש כי הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש החזר מלגה ממי שלא יעמוד בתנאי המלגה הנאמרים מעלה. כמו כן, לא ניתן לקבל מלגת תושבות יותר מפעמיים. במידה ומספר המגישים לקבלת מלגה שנה שניה, יהיה גבוה ממספר המלגות המוצעות, לאחר מתן המלגות לפונים אשר לא קיבלו מלגת תושבות בעבר, תיערך הגרלה בין הפונים לקבלת מלגת תושבות פעם שניה.

 

מסלול II – מלגות מעורבות חברתית בשיתוף הפיס: מלגות אלה מיועדות לסטודנטים תושבי/בני המועצה הלומדים לתואר ראשון, שני, לימודי תעודת הוראה ולימודי הנדסאים המוכרים ע"י המכון להכשרה טכנולוגית. על המבקש לעמוד בכל תנאים הבאים:

 1. מלגות אלו ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ועל כן כתנאי לקבלת מלגות מעורבות חברתית נדרש כי המוסד להשכלה גבוהה ומסלול הלימודים בהם לומד מבקש המלגה, יהא מוכר ומאושר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) או מה"ט.
 2. מובהר בזאת מפורשות כי אין אפשרות למועמדים לקבל כפל מלגות ממפעל הפיס.
 3. לצורך קבלת מלגות מעורבות חברתית על מגישי המלגות יהיה לעמוד במסלול של 160 שעות מעורבות חברתית בשנה שלגביה מבוקשת המלגה וגובה המלגה במסלול זה יהא 10,000 ₪. קבוצות ההתנדבות האפשריות במסלול זה מפורטות תחת "מסמך מדיניות ועדת מלגות".

 

מסלול- III  מלגות מעורבות חברתית מצומצמת, ללא הפיס: מסלול מלגות חדש, המיועד ל"בני/בנות המועצה האזורית רמת הנגב" כהגדרתם בסעיף 1 (א). על הפונה לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. גילו של הפונה אינו עולה על 35 שנה
 2. הפונה לומד במוסד שאינו מוכר מל"ג או מה"ט ועל כן אינו זכאי למלגת הפיס, אך הינו מוסד ציבורי/אקדמי מוכר.
 3. הפונה לומד לימודים המזכים בסיומם בתעודה מקצועית.
 4. היקף שעות הלימוד השנתי הינו לכל הפחות 200 שעות.
 5. גובה שכר הלימוד השנתי יעמוד לכל הפחות על 5,000 ₪.
 6. הפונה יידרש לעמוד במסלול של 80 שעות מעורבות חברתית בשנה. גובה המלגה במסלול זה יהא 5,000 ₪. קבוצות ההתנדבות האפשריות במסלול זה מפורטות תחת "מסמך מדיניות ועדת מלגות".

 

ז. סטודנטים שיבחרו במסלול מלגות מעורבות חברתית (עם או ללא השלמה של מפעל הפיס), יעברו תהליך מיון וריאיון קבלה. במידה ויימצאו מתאימים מבחינת כישורים וזמינות ישולבו בפעילות ו/או בפרויקטים, על בסיס 'כל הקודם זוכה'. למניעת ספקות מובהר כי מסלול זה מוגבל למכסת המלגות השנתית, השתתפות הסטודנטים במסלול זה מותנת באישור ועדת המלגות ובהתחייבות מבקש המלגה לביצוע המחויבות שתאושר לו.

ח.  סטודנט שאושרה בקשתו למלגה מחויב להשתתף בטקס חלוקת המלגות במועד כפי שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת הקרן ו/או וועדת המלגות.

ט.  סטודנט שאושרה בקשתו למלגת מעורבות חברתית מחויב להשתתף במפגשי התוכן (סמינרים) אשר יעסקו בתכנים הנוגעים לפעילות במועצה אזורית רמת הנגב וכן בהגשת דו"ח על הפרויקט.

 

3.  שיקולי הקרן בהענקת המלגה וחישוב גובה המלגה

א. הקריטריונים המצוינים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה ולוועדת המלגות תהיה נתונה הסמכות תוך שימוש בשיקול דעתה, לבטל ו/או לשנות ו/או לסטות מהקריטריונים ו/או לדון בקריטריונים נוספים להענקת המלגה. ועדת המלגות תהיה רשאית לחלק מלגה לכל סטודנט שעמד בקריטריונים לעיל.

ב. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או למנוע  מתן המלגה ו/או גובה המלגה לפונה ספציפי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בהתאם למסלול לימודיו, בהתאם לתקציב העומד לרשותה ובמספר הפונים לקבלת מלגות- בהתאם למסמך מדיניות המלגות השנתי.

ג. גובה המלגות יקבע בין היתר על פי מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות הועדה בשנה הרלבנטית- בהתאם למסמך מדיניות המלגות השנתי.

ד. תשלום המלגה יועבר לאחר ההשתתפות בטקס, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסטודנט.

ה. ועדת המלגות תהא רשאית להעניק מדי שנה מספר מלגות לסטודנטים מהיישוב הקהילתי (בהקמה) איילים אשר אינם עומדים בקריטריון המגורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לתקציב המלגות של הקרן.

ו. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות בכלל וכל זאת עפ"י שיקולה המקצועי, ומטעמים השמורים עמה. 

 

 

4.  ועדת חריגים

א. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה. לעניין סעיף זה "פניות חריגות" משמען- איחור בהגשת בקשה למלגה עקב מצב ביטחוני או בריאותי. איחור בהמצאת מסמכים ו/או כל פנייה לקבלת מלגה שנעשית שלא בהתאם לתנאי תקנון זה.

ב. הרכב ועדת החריגים יהיה כדלהלן; כיו"ר הועדה ישמש יו"ר קרן המלגות, וכן יכהנו כחברי ועדה – שניים מחברי קרן המלגות.  למניעת ספקות, ועדת החריגים יכולה לבחור הרכב אחר לועדת החריגים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

ג. ועדת החריגים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה ותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר חלוקת מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי .

 

5. מסמכים

על המבקש לצרף לבקשתו למלגה את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות, כולל ספח כתובת המגורים

ב. אישור תושב המועצה האזורית רמת הנגב מעודכן לשנת 2022 ( ניתן בקישור המצורף:  להפקת אישור תושב) או אישור סטודנט איילים מרכזת כפר הסטודנטים.

ג. אסמכתאות בדבר היות הפונה "בן המועצה האזורית רמת הנגב" במידה והמבקש שינה את כתובתו בתעודת הזהות שלו, עליו להמציא צילום תעודת זהות של אחד מהוריו בצירוף ספח כתובת המגורים.

ד. אישור ניהול חשבון בנק על שם המבקש/צילום המחאה של הפונה.

ה. אישור לימודים בו מצוין גובה שכר הלימוד, צילום קבלות עבור שכר לימוד ששולם.

ו. סטודנטים במסלול II - "מעורבות חברתית בשיתוף הפיס" ימלאו גם טופס התחייבות של מפעל הפיס, בעת תהליך ההרשמה, על פי ההסברים באתר.

 

6.  לוח זמנים לבחינת הבקשות והמשך טיפול, יפורסם תחת "מסמך מדיניות ועדת מלגות".

לתשומת לב מגישי הבקשות: מרגע סגירת המערכת המקוונת לא תתאפשר גישה לפתיחת הגשת בקשה. כמו כן, בקשות אשר לא ימולאו במלואן, לא יטופלו והבקשה תידחה.

יצויין כי סטודנט שהחל במתן שעות לצורך מלגת מעורבות חברתית ולא יסיים את תהליך צירוף כל המסמכים במערכת במועד, מלגתו תופסק ולא יקבל את המלגה.

 ראיונות אישיים: הודעה על קביעת הריאיון תישלח לסטודנטים / המבקשים.

המועדים להגשת בקשות למלגות לשנים תשפ"ד ואילך יהיו בהתאם לאמור בס"ק א- ג לעיל בשינויים המחויבים ובהתאם להודעות הקרן בכל שנה ושנה.